40, MUNTHAIGA ROAD, NAIROBI

Tel:(00 254) 20 23 44 077 (00254) 20 40 41 5010

Telefax:(002542) 02 00 61 20

Juridiction

Kenya

Monsieur l’Ambassadeur Abdoul Wahab HAIDARA